เกี่ยวกับเรา
 
News & Activity
 คำทักทายจากผู้บริหาร
ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ
(พัฒนาเทคโนโลยีของ FISA ให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล)
เนื่องจากความก้าวหน้าที่รวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้บริษัท ฟีซ่า ของเราก็ไม่ลืมความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจรวมทั้งยังคงส่งมอบเทคโนโลยีและบริการที่เป็นเอกลักษณ์และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ได้ด้วยดีเสมอมานอกจากนี้เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาธุรกิจให้ “เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” ไปพร้อมกับลูกค้าเพื่อก้าวไปเป็นบริษัท SME ในระดับสากลภายใต้ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
นายซุซุุมุ ไซโต
ประธานบริษัท
บริษัท ฟีซ่า ไทย เทคโน จำกัด
บริษัท ฟีซ่า เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด


Secondary Expandable Menu
เมนู